Thông tin cổ đông

     Đại hội đồng cổ đông của Công ty Hưng Trí được tổ chức thường niên giữa các cổ đông trong công ty nhằm: tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh qua một năm hoạt động của công ty; biểu quyết về chiến lược và các kế hoạch phát triển công ty trong những năm tới; giải quyết những vấn đề quan trọng khác liên quan đến đường lối phát triển công ty; thông báo giá trị cổ phiếu của công ty…